Για τους επιμορφωτές: Το Εγχειρίδιο EcoChestnut για τους επιμορφωτές

 

Το Εγχειρίδιο EcoChestnut για τους επιμορφωτές αποτελεί έναν οδηγό για τους εκπαιδευτές των
καστανοπαραγωγών και για όλους τους φορείς υποστήριξης που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα EcoChestnut για να παρέχουν επιπλέον βοήθεια στα μέλη τους.
Καθοδηγεί τους επιμορφωτές στην μεθοδολογία του πώς να εφαρμόσουν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα EcoChestnut, εξηγώντας ιδιαίτερα την αποσπασματική δομή του. Αυτό το Εγχειρίδιο
αποσκοπεί στο να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους, στην ποικιλία θεμάτων του
εκπαιδευτικού προγράμματος EcoChestnut. Τους παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία του
μαθήματος, καθώς και στην καλύτερη παρουσίαση της δυναμικής της πλατφόρμας προς τους
εκπαιδευόμενους. Το Εγχειρίδιο διατίθεται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Βουλγαρικά, τα Γαλλικά, τα
Πορτογαλικά και τα Ισπανικά.

 

Εγχειρίδιο για τους επιμορφωτές

 

 

 

 

Για τους καστανοκαλλιεργητές και τους μεταποιητές: Το Εγχειρίδιο EcoChestnut για την πιστοποίηση της παραγωγής βιολογικών καστάνων

 

Βασικός στόχος του Εγχειριδίου EcoChestnut είναι να καθοδηγήσει τους καστανοπαραγωγούς στο
πώς να πιστοποιήσουν τα κάστανά τους ως βιολογικά προϊόντα. Περιέχει τις πληροφορίες που
περιγράφουν όλη την διαδικασία, βήμα-βήμα, καθώς και πληροφορίες για το μέσο κόστος της
διαδικασίας. Το Εγχειρίδιο θα πρέπει να βοηθήσει τους καστανοκαλλιεργητές και τους μεταποιητές
να εξοικειωθούν με την διαδικασία και να αποφασίσουν εάν επιθυμούν ή όχι, να αναλάβουν τις
δεσμεύσεις της πιστοποίησης. Το Εγχειρίδιο παρέχει ακόμα στους καστανοκαλλιεργητές και τους
μεταποιητές συνοπτική, στοχευμένη πληροφόρηση για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού
προγράμματος EcoChestnut, προσφέροντας μια γενική επισκόπησή του.

 

Εγχειρίδιο EcoChestnut για την πιστοποίηση

 

 

Για τους καστανοκαλλιεργητές και τους φορείς πολιτικού σχεδιασμού: Το Εγχειρίδιο EcoChestnut για τον «Εμπλουτισμό της δυναμικής των καστανεώνων»

 

Αυτό το Εγχειρίδιο παρέχει στους φορείς πολιτικού σχεδιασμού και στους καστανοκαλλιεργητές
πληροφορίες για την αναξιοποίητη δυναμική των καστανεώνων και τις καστανοπαραγωγής.
Προσφέρει διάφορους τρόπους εμπλουτισμού της καστανοπαραγωγής, οι οποίοι περιγράφονται
μέσα από μελέτες περιπτώσεων. Περιλαμβάνει τρία βασικά θέματα:
1. Μία ανάλυση για την σκοπιμότητα της αποκατάστασης ενός καστανεώνα.
2. Έναν πίνακα αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός συγκεκριμένου καστανεώνα για
αποκατάσταση.
3. Τεχνικά έγγραφα και μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με διάφορα θέματα όπως ο
εμπλουτισμός της γεωργικής παραγωγής, ο αγροτουρισμός, κλπ.

 

Το Εγχειρίδιο Εμπλουτισμό της δυναμικής των καστανεώνων

Mοντέλο μάθησης EcoChestnut

EcoChestnut μοντέλο μάθησης>
Scrolling Image Frame

 

Περισσότερο για το EcoChestnut Learning model